//--> ehlibeyt-mektebi - Ana Sayfa Şia Mektebi,Ehlibeyt,Ehlibeytiz,Caferi,Ehlibeyti Gönülden Sevenlerin Sitesi
» Ana Kategoriler
Allah (c.c)
Resulullah
Kur'an-i Kerîm
Hadisler
İslam Tarihi
Kadın ve Aile
Çocuk Eğitimi
Hat Yazıları
» Genel Kategoriler
İslam Alimleri
Mubarek Günler
Kısas ve Öyküler
Sağlık Bilgileri
Gençlik
Eklenecek

İçerik

Ehli Beytiz.Tr.Gg

OsmanLi-Tarihi-KronoloJiSi

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI

1299-1924
 
1299-1300     
    

Osmanlı tarihinin başlaması

1299
    

İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak)

1302
    

Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi

1302
    

III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü

1312
    

Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled'in ölümü

1317
    

Gülşehri'nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantıku't-tayr'ı Ferideddin el-Attar'ın aynı adlı eserini tercüme etmesi

1320
    

Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü

1324
    

Orhan Gazi'nin tahta geçişi

1326
    

Bursa'nın fethi

1330
    

Aşık Paşa'nın Garib-name'yi telif tarihi

1331
    

İznik'in fethi

1331
    

İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması

1334
    

Karesi Beyliği'nin ilhakı

1337
    

Kocaeli bölgesinin alınışı

1346
    

Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

1349-1352
    

Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesinin üs olarak alınışı

1350
    

Davud B. Mahmud el-Kayseri'nin ölümü

1352
    

Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

1354
    

Gelibolu'nun fethi

1361
    

İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)

1362
    

Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı

1362
    

Kadıaskerliğin teşkili

1363
    

Pençik Kanununun çıkışı

1366
    

Gelibolu'nun elden çıkışı

1371
    

Çirmen Zaferi

1376
    

Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

1377
    

Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi

1385-1386
    

Niş ve Sofya'nın alınışı

1388
    

Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü

1389
    

I. Kosova Zaferi

1389
    

I. Murat'ın şehadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta cülusu

1390
    

Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

1390
    

Karaman Seferi, Konya'nın muhasarası

1390
    

Gelibolu tersanesi'nin inşası

1391
    

İstanbul'un ilk muhasarası

1393
    

Mahkeme Rüsumunun ilk ihdası

1396
    

Niğbolu Zaferi

1397-1398
    

Akçay Zaferi ve Karaman ülkesinin Osmanlı hakimiyetini kabulü

1398
    

Kadı Burhaneddin'in ölümü.

1398
    

Karadeniz beyliklerinin ilhakı

1400
    

İlk musiki nazariyatı eseri (Kırşehirli Yusuf B. Nizameddin'in Kitabu'l Edvar'ı)

1400
    

Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi

1402
    

Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid'in esareti

1402-1413
    

Fetret Devri, iç karışıklıklar

1409
    

Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i)

1411
    

Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı

1413
    

I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

1413
    

(Celaleddin Hızır) Hacı Paşa'nın ölümü

1416
    

Osmanlı-Venedik Deniz Muhaberesi ve Sulhü, Şeyh Bedreddin isyanı

1416
    

Macar Seferi

1417
    

Avlonya'nın fethi

1418
    

Makam teriminin ilk kullanılışı (A. Meragi'nin Makasıdu'l-elhan'ında)

1418-1420
    

Samsun bölgesinin zaptı

1419-1424
    

Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması

1421
    

Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın cülusu

1421-1451
    

İlk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayı)

1422
    

Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı

1425
    

Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini

1425-1426
    

İzmir Beyi Cüneyd'in idamı

1425-1426
    

Teke Beyliği'nin intikali

1427-1428
    

Germiyan Beyliği'nin intikali

1429
    

Manyasoğlu Murad tarafından Türk edebiyatında Seyf Serayi'den sonra Anadolu Türk edebiyatı sahasında ilk Gülistan tercümesinin yapılışı

1429
    

Şeyh Hamdullah'ın Amasya'da doğuşu

1430
    

İlk iki Türkçe musiki kitabı (Hızır B. Abdullah'ın Edvar'ı ve Bedr-ı Dilşad'ın Muradname'sindeki musiki bölümü)

1430
    

Selanik'in fethi

1430-1431
    

Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü

1431-1432
    

Kadızade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Rumi'nin ölümü

1432
    

Fatih Sultan Mehmed'in doğumu

1434
    

Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

1436
    

Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Murad'ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eserin yazılışı

1437
    

Ömer bin Mezid tarafından ilk nazire mecmuasının derlenişi

1439
    

Semendire'nin alınışı

1440
    

Osmanlı musiki çalgıları üzerine ilk notlar (Ahmedoğlu Şükrullah)

1440
    

Başarısız Belgrad kuşatması

1444
    

Segedin Sulhü

1444
    

II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi

1445
    

II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa cülusu

1447
    

Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması

1448
    

II. Kosova Zaferi

1451
    

II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu

1451-1512
    

Geçiş devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri

1453
    

İstanbul'un fethi

1453
    

Ayasofya'nın camiye çevrilmesi

1454
    

İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)

1458-1460
    

Mora'nın ele geçirilişi

1461
    

Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu

1461
    

Candaroğulları'nın ilhakı

1463
    

Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması

1463-1470
    

İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası

1466
    

II. Mehmed'in Arnavut seferi

1468
    

Karamanoğulları'nın sonu

1468
    

II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi

1469
    

Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu

1470
    

Eğriboz'un alınışı

1471
    

Fatih Külliyesinin açılışı

1472
    

Topkapı Sarayının inşası

1473
    

Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi

1474
    

Ali Kuşçu'nun ölümü

1475
    

Kırım'ın Osmanlı tabiiyetine girişi

1476
    

Boğdan seferi ve zaferi

1478
    

Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi

1478
    

Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü

1479
    

Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

1480
    

Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması

1480
    

Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

1481
    

II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı

1481
    

100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi

1481
    

Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi

1482
    

Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası

1483
    

Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı

1484
    

Boğdan Seferi

1484
    

Kili ve Akkirman'ın fethi

1484-1488
    

Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

1485
    

Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

1485
    

Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu

1486
    

Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)

1488
    

Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü

1488
    

Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı

1489
    

Memlüklere karşı toprak kaybı

1491
    

Osmanlı-Memlük Barışı

1492
    

Macar Seferi

1492
    

İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi

1494
    

Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili

1494
    

Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı

1495
    

Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu

1497
    

İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi

1498
    

Lehistan Seferleri

1499
    

Venedik Harbi

1499
    

İnebahtı'nın alınışı

1499
    

Preveze baskını

15??
    

İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)

1500
    

Modon, Navarin ve Koron'un alınışı

1500-1505
    

İstanbul'da Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

1502
    

Venedikle sulh

1503
    

Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü

1505
    

Bayezid Külliyesi'nin açılışı

1509
    

İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi

1511
    

Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi

1512
    

II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu

1512
    

Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.

1514
    

Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş

1514
    

Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi

1514
    

Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş

1516
    

Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi

1517
    

Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş

1517
    

Haremeyn'in himaye altına alınması

1517
    

Haliç'te tersane yapımının tamamlanması

1517
    

Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması

1519
    

Celali isyanı

1519
    

Cezayir'in iltihakı

1520
    

I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu

1520
    

Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı

1520-1550
    

Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi

1521
    

Belgrad'ın fethi

1521
    

Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

1522
    

Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi

1522
    

Rodos adasının ilhakı

1524
    

Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı

1524
    

Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü

1525
    

Yeniçeri isyanı

1525
    

İlk Fransız elçisi İstanbul'da

1525
    

Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü

1525
    

Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü

1526
    

Mohaç Zaferi

1526
    

Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı

1527
    

Bosna'nın fethi'nin tamamlanması

1528
    

Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

1528
    

Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü

1529
    

Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması

1530-1540
    

Divan-ı Selimi'nin yazılması

1530-1560
    

Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi

1530-1588
    

Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi

1532
    

Alaman Seferi

1533-1534
    

Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir beylerbeyliğine tayini

1534
    

Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı

1534
    

Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü

1536
    

Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi

1536
    

Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı

1537
    

Körsof - Avlonya seferi

1538
    

Preveze Zaferi

1538
    

Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi

1540
    

Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması

1540-1560
    

Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi

1541
    

Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması

1543
    

Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi

1543
    

Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)

1547
    

Osmanlı-Habsburg Sulhü

1547
    

Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

1547
    

San'a'nın fethi

1548
    

İkinci İran seferi

1550
    

Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası

1551
    

Trablusgarb'ın fethi

1552
    

Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi

1553
    

Piri Reis'in ölümü

1553-1554
    

Turgud Reis'in Akdeniz seferi

1553-1554
    

Nahcıvan Seferi

1555
    

İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası

1556
    

Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı

1557
    

Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi

1557
    

Süleymaniye külliyesinin açılışı

1558
    

Şakayık-ı Nu'maniye telifi

1558
    

Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması

1559
    

Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması

1560
    

Cerbe'nin alınışı

1560-1600
    

Osman'ın Nakkaşhanede faaliyet göstermesi

1561
    

Taşköprüzade'nin ölümü

1562
    

Osmanlı-Habsburg Sulhü

1563
    

Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü

1565
    

Başarısız Malta kuşatması

1565
    

100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi

1566
    

Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu

1567
    

Yemen isyanı

1568
    

Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi

1569
    

Astarhan seferi

1569
    

Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi

1569-1595
    

Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi

1571
    

Kıbrıs fethinin ikmali

1571
    

İnebahtı hezimeti

1571
    

Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi

1574
    

Buğday Zaferi

1574
    

Tunus'un fethi

1574
    

Selimiye'nin açılışı

1574
    

II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu

1575
    

Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi

1575
    

Edirne'de Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası

1577
    

Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi

1578
    

Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması

1578
    

Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi

1578
    

Kafkaslarda hareket

1580
    

İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi

22 Ocak 1580
    

İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması

18 Kasım 1583
    

Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları

1583
    

Meşale Zaferi

1584-1588
    

Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması

1585
    

Tebriz'in alınışı

1585
    

Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü

1586
    

İlk Sikke tashihi

1587
    

Gürcistan harekatı

1588
    

Gence seferi

1588
    

Resm-i tashih-i sikke konulması

1588-1606
    

Bosnalı Mehmed'in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı olarak vazife görmesi

1589
    

İkinci sikke tashihi

1590
    

Osmanlı-İran Antlaşması

1590
    

Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla %1 oranında ilave yapılması

1593
    

Osmanlı-Habsburg Savaşları

1595
    

Estergon'un düşüşü

1595
    

III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in cülusu

1596
    

Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi

1598-1663
    

Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası

1599
    

Osmanlı sarayında ilk Batı müziği aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org); Davud el-Antaki'nin ölümü

1600
    

Sikke tashihi

1601
    

Kanije Zaferi

1601
    

İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci

1603
    

Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması

1603
    

III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in cülusu

1603-1703
    

I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre

1607
    

Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması

1609-1610
    

Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da

1612
    

Osmanlı-İran Antlaşması

1612
    

Hollandalılara ahidname verilmesi

1613
    

Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü

1614
    

Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi'nin ölümü

1615
    

İran Savaşı'nın yeniden başlaması

1615
    

Revan Seferi

1617
    

I. Mustafa'nın cülusu

1617
    

İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası

1618
    

I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın cülusu

1618
    

Sikke tashihi

1621
    

II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)

1622
    

II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı

1623
    

I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın cülusu

1624
    

Sikke tashihi

1629
    

Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması

1634
    

İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

1635
    

IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı

1638
    

Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı

1638
    

Hekimbaşı Emir Çelebi'nin ölümü

1639
    

Osmanlı-İran sulhü : Kasrışirin Antlaşması

1640
    

IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi

1642
    

Hafız Osman'ın İstanbul'da doğuşu

1642-1698
    

Hattat Hafız Osman

1645
    

Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı

1648
    

İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in cülusu

1648
    

Kandiye kuşatması

1650
    

Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki'nin eseri)

1656
    

Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması

1656
    

Çınar Vak'ası

1656
    

Köprülüler devrinin başlaması

1658
    

Katip Çelebi'nin ölümü

1660
    

Varad Kalesi'nin alınışı

1663
    

Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi

1664
    

St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması

1666
    

Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü

1669
    

Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi

1670
    

Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü

1672
    

Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı

1672
    

Bucaş Antlaşması

1673
    

Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi

1676
    

Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması

1678
    

Ukrayna'da Çehrin seferi

1678
    

Hafız Osman'ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi

1680
    

Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)

1682
    

Osmanlı-Rus Antlaşması

1682
    

Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü

1683
    

II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun

1683
    

Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani'nin ölümü

1685
    

Uyvar'ın elden çıkışı

1685
    

Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı

1686
    

Budin'in düşüşü

1687
    

IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın cülusu

1687
    

Eğri kalesinin düşüşü

1687
    

Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması

1688
    

Belgrad'ın elden çıkışı

1690
    

Kanije kalesinin düşüşü

1690
    

Belgrad'ın geri alınışı

1690
    

Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti

1691
    

Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski'nin ölümü

1691
    

II. Ahmed'in tahta çıkışı

1691
    

Salankamen bozgunu

1691
    

Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması

1695
    

II. Ahmed'in ölümü

1695
    

II. Mustafa'nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması

1697
    

Zenta bozgunu

1698
    

Şehremini Baruthanesi yangını

1698
    

Hafız Osman'ın İstanbul'da vefatı

1699
    

Karlofça Antlaşmasının imzalanması

1700
    

Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması

1702
    

İskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi

1702
    

Müneccimbaşı Ahmed Dede b. Lütfullah'ın ölümü

1702
    

İstanbul çuka imalathanesinin faaliyetinin durdurulması

1703
    

Edirne Vak'ası

1703
    

III. Ahmed'in tahta çıkışı

1703
    

"Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması

1708
    

İstanbul'da Selanikli ustaların çalıştığı çuka imalathanesinin kurulması

1709
    

Tersane içinde bir "lengerhane" yapımı

1711
    

Prut Zaferi ve Barışı

1711
    

Rıdvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke'nin ölümü

1713
    

"Zincir" altının çıkarılması

1715
    

Venedik'e savaş açılması ve Mora Seferi

1716
    

Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar'ın elden çıkışı

1716
    

"Fındık" altınının piyasaya çıkarılması

1718
    

Pasarofça Antlaşması

1718
    

Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü

1718-1730
    

İlk bestekarlar antolojisi (Şeyhülislam Es'ad Efendi'nin Nevşehirli İbrahim Paşa'ya sunduğu Atrabu'l Asar'ı)

1720
    

İstanbul'da devlet tarafından bir ipekli imalathanesinin kurulması

1720
    

Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)

1720
    

III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi

1721
    

Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi

1723
    

İran seferinin üç cepheli olarak açılışı

1724-1725
    

Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Cence'nin alınışı

1726
    

İbrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu

1727-1839
    

Türk matbaasının kuruluşu ve yeni unsurlar devresi

1729
    

"Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi

1729
    

Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması

1730
    

Yanyalı Mehmed Esad b. Ali b. Osman'ın ölümü

1730
    

Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un cülusu

1732
    

Osmanlı-İran barışı

1733
    

İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları

1733
    

Kefe Mukataası'nın İstanbul Mukataası Kalemi ile birleştirilmesi

1735
    

Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması

1736
    

Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları

1736
    

Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Maraşi'nin ölümü

1739
    

Belgrad Antlaşması

1739
    

Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması

1742
    

Ömer Şifai'nin ölümü

1743
    

Osmanlı-İran Savaşı'nın yeniden hızlanması

1745
    

Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü

1746
    

Osmanlı-İran barışı

1747
    

Humbaracıbaşı Bonneval Ahmed Paşa'nın ölümü

1748
    

Avlonya ve Eğriboz mukataalarının Bursa Mukataası Kalemi'ne katılması

1748-1755
    

İstanbul'da I. Mahmud ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii'nin inşa ettirilmesi

1751
    

Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai…'si)

1754
    

I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın cülusu

1757
    

III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın cülusu

1757-1758
    

Haremeyn mukataalarının satış ve iltizam işlerinin defterdar tarafından yürütülmeye başlanması

1758
    

Mustafa Rakım'ın Ünye'de doğuşu

1760 (1173)
    

Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b. Abdullah'ın ölümü

1766
    

Haremeyn mukataalarının darphanece idare olunmaya başlanması

1768
    

Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması

1770
    

Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi

1770-1776
    

Fransız Subayı Baron de Tatt'un İstanbul'da bulunması

1771
    

Kırım'ın işgali

1772
    

Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması

1773
    

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu

1773-1774
    

Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması

1774
    

Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması; Bedreddin Hasan b. Burhaneddin İbrahim el-Ceberti'nin ölümü

1774
    

Sür'at Topçuları Ocağı'nın kurulması

21 Temmuz 1774
    

Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması

29 Nisan 1775
    

Tersane ambarlarında bir odada "Hendese Odası" nın kurulması

1776
    

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması; Hendese odasına nizam verilmesi

10 Mart 1779
    

Aynalıkavak Tenkihnamesi

1780
    

Mehmed Esad Yesari'nin ta'lik hattında Osmanlı üslubunu buluşu

1781
    

Hendese odasının Mühandishane olarak isimlendirilmesi

1783
    

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı

1784
    

Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi

1784
    

Fransız Lafitte-Clave ve Monnier'in Tersane'deki mühendishanede istihkam dersleri vermeleri

8 Ocak 1784
    

Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması

1787-1788
    

İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri

17 Ağustos 1787
    

Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı

9 Şubat 1788
    

Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi

1789
    

Kıymetli maden işlenmesinin yasaklanması ve neticesiz dış istikraz teşebbüsü

Ocak 1789
    

Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı

7 Mayıs 1789
    

I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması

11 Temmuz 1789
    

Osmanlı-İsveç ittifakı

1790
    

İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması; Gelenbevi, İsmail b. Mustafa b. Mahmud'un ölümü

31 Ocak 1790
    

Osmanlı-Prusya ittifakı

27 Temmuz 1790
    

Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu

18 Eylül 1790
    

Yergöğü Mütarekesi

Ekim - Kasım 1790
    

Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı

1791-1799
    

Mevlevi ayininde piyano (!) (Galata Mevlevihanesi, Şeyh Galib/III. Selim zamanı)

4 Ağustos 1791
    

Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması

11 Ağustos 1791
    

Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi

1792
    

Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması

1792
    

III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması

10 Ocak 1792
    

Kırım'ın Rusya'ya bırakılması

10 Ocak 1792
    

Yaş Antlaşması

1793
    

Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası

1793
    

Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu

1793
    

Hasköy'de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı kışlasında Mühendishane-i Cedide'nin açılması; Fazıl Hüseyin'in III. Selim'in sarayında hazırladığı Huban-name ve Zenannamesi'nin resimli bir nüshası

1793
    

Zahire Nezareti'nin kurulması

1793-1794
    

Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması

1794
    

Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi

1795
    

Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi

1795
    

Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Kara Mühendishanesi binasının inşası; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)

1795
    

Zahire Hazinesi'nin kurulması

1797
    

Mühendishane'de açılan Matbaanın faaliyete geçmesi

1797
    

Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası

1797
    

Pazvandoğlu isyanı

1797
    

Rumeli'de dağlı eşkiya hareketleri ve isyanları

17 Eylül 1797
    

Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması

1798
    

Mehmed Es'ad Yesari'nin İstanbul'da vefatı

3 Ocak 1798
    

Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı

1 Temmuz 1798
    

Fransa'nın Mısır'a saldırması

3 Eylül 1798
    

Fransa'ya savaş ilanı

1799
    

Neticesiz dış istikraz teşebbüsü

5 Ocak 1799
    

Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak

Şubat 1799
    

Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi

Mayıs 1799
    

Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi

Ağustos 1799
    

Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı

1800
    

Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazırlanmaya başlaması

Mart 1800
    

Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları

1801
    

Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi; Gevrekzade Hafız Hasan Efendi'nin ölümü

Ağustos 1801
    

Mısır'ın tahliyesine dair mütareke

1802
    

Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi

1802
    

Avrupa ile ticaret yapan Osmanlı gayri müslim tüccarına Avrupa devletleri tüccarı statüsünün tanınmasıyla "Avrupa tüccarı" denilen sınıfın ortaya çıkması

25 Haziran 1802
    

Paris Antlaşması. Fransa ile barış

1803
    

"Ayvalık İkonomos Akademisi'nin kurulması; "Kuruçeşme Rum Mektebi (Helleno Philosophical School)"nin kurulması

Şubat 1804
    

Sırp isyanlarının başlaması

1805
    

Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-I Amire'de açılması

1805
    

Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması

1805
    

Tersane Hazinesi'nin kurulması

1805
    

Beykoz Çuka ve Kağıt Fabrikası'nın faaliyete geçmesi

Temmuz 1805
    

Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini

1806
    

Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası

1806
    

Osmanlı-Rus Savaşı

1806
    

III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi

Ocak 1806
    

Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması

Ekim 1806
    

Memleketeyn 'in Rusya tarafından işgal edilmesi

1807
    

Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi

20 Şubat 1807
    

İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi

Mart - Eylül 1807
    

İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali tarafından mağlup edilmesi

25 Mayıs 1807
    

Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma

29 Mayıs 1807
    

III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası

29 Mayıs 1807 - 28 Temmuz 1808
    

IV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsızlıklar ve darbeler

1808
    

Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi

28 Temmuz 1808
    

Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması

28 Temmuz 1808 - 16 Kasım 1808
    

Alemdar'ın kısa süren sadareti

29 Eylül 1808
    

Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması

15-16 Kasım 1808
    

Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu

5 Ocak 1809
    

İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması

1810
    

II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması

1810
    

İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi

1812
    

Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması

1812
    

Fransız postalarının ilk kuruluşu

28 Mayıs 1812
    

Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi

1816
    

Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini

1817
    

Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü

Şubat - Mart 1821
    

Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması

1823
    

Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi

1824
    

Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması

1824
    

Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması

1826
    

İhtisab müessesesinin düzenlenmesi

1826
    

Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi

14 Haziran 1826
    

Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması

7 Ekim 1826
    

Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi

1827
    

Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları

1827
    

Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)

1827
    

Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması

4 Nisan 1827
    

İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü

Temmuz 1827
    

Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi

20 Kasım 1827
    

Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması

26 Nisan 1828
    

Rusya'nın savaş ilan etmesi

1829
    

Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

1829
    

Deli Teşkilatının kaldırılması

14 Eylül 1829
    

Edirne Barışı : Yunanistan'ın bağımsızlığı

1830
    

Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

1830
    

Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması

1830
    

Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1830-1831
    

Nüfus sayımları

5 Temmuz 1830
    

Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri

1831
    

İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)

1831
    

Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

1831-1834
    

İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması

1 Kasım 1831
    

İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri

1832
    

Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi

1832
    

Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayına eşitlenip derece ve elkabın (titulature) tesbiti

1832
    

Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı

1832
    

İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı

1832
    

İngiliz postalarının kuruluşu

29 Ocak 1832
    

Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması

12 Aralık 1832
    

Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri

1833
    

Feshanenin kuruluşu

2 Şubat 1833
    

Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri

5 Nisan 1833
    

Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi

Mayıs 1833
    

Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi

8 Temmuz 1833
    

Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması

18 Eylül 1833
    

Münchengraetz Antlaşması

1834
    

Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması

1834
    

Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi

1835
    

Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi

1835-1845
    

İlk halk konserleri [Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede]

1836
    

Başhoca İshak Efendi'nin ölümü

1836
    

İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması

1836
    

Başhoca İshak Efendi'nin ölümü

1836
    

İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması

11 Mart 1836
    

Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)

26 Kasım 1837
    

Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi

1838
    

Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

1838
    

Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi

1838
    

Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi

24 Mart 1838
    

Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması

16 Ağustos 1838
    

İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti

1839
    

"Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması

1839
    

Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması

1839-1844
    

Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi

1839-1845
    

Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi

24 Haziran 1839
    

Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti

1 Temmuz 1839
    

II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi

3 Kasım 1839
    

Tanzimat Fermanı'nın ilanı

3 Mayıs 1840
    

Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)

1840
    

Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

1840
    

Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı

1840
    

Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması

1840
    

Posta Nezareti'nin kurulması

21 Aralık 1840
    

Namık Kemal'in doğumu

1841
    

Lübnan olayları

1841-1906
    

Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)

24 Mayıs 1841
    

İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması

13 Temmuz 1841
    

Londra Boğazlar Mukavelenamesi

1842
    

Askeri Baytar Mektebi'nin açılması

1842-1910
    

Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog)

1843
    

Hereke Fabrikası'nın kurulması

1843
    

Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması

1843
    

Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması

1843
    

Feshane'ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi

1 Şubat 1844
    

Tashih-i sikke

1844
    

Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması

1845
    

İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması

1845
    

Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi

Ocak 1845
    

Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti

13 Mart 1845
    

Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması

10 Nisan 1845
    

Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)

1846
    

Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü

1846
    

Rus Ticaret Muahedesi

16 Şubat 1846
    

Zabtiye müşiriyetinin kurulması
    

Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs

1847
    

Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası

1847
    

Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi

1847
    

Dersaadet Bankası'nın kuruluşu

1847
    

İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması

1 Mart 1847
    

Recaizade Ekrem'in doğumu

1848
    

Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar

1848
    

Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1848
    

İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi

16 Mart 1848
    

İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması

18 Kasım 1848
    

Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi

1849
    

Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı

1850
    

1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

1850
    

Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1850
    

İlk faizsiz kaimenin çıkarılması

1850
    

Muallim Naci'nin doğumu

12 Mart 1850
    

Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması

1851
    

Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1851
    

Londra Sergisi

1851
    

Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması

18 Temmuz 1851
    

Encümen-i Daniş'in kurulması

1852
    

Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması

1853
    

"Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması

1853
    

İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi

1854
    

İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması

1854
    

Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması

1854
    

İhtisab teşkilatının lağvı

12 Mart 1854
    

Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak

1855
    

Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen]

1855
    

Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması

1855
    

Paris Sergisi

16 Ağustos 1855
    

İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)

9 Eylül 1855
    

Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi

14 Kasım 1855
    

Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması

1856
    

Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması

1856
    

Bank-ı Osmani'nin kurulması

1856
    

Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması

1856
    

Islahat Fermanı

1856-1860
    

Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı

1856-1866
    

İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı

15 Şubat 1856
    

İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması

18 Şubat 1856
    

Islahat Fermanı'nın ilanı

30 Mart 1856
    

Paris Barış Antlaşması

30 Mart 1856
    

Rusya'nın bozguna uğraması

30 Mart 1856
    

Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi

22 Mayıs 1856
    

İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi

1857
    

Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs

1857
    

Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi

1857
    

Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması

1857-1862
    

Beyrut - Şam şosesinin yapımı

17 Mart 1857
    

Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması

6 Kasım 1857
    

Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması

1858
    

Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1858
    

Kız rüşdiye mekteplerinin açılması

1858
    

Kaimelerin iptali için dış istikraz yapılması

1858-1859
    

Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması

6 Haziran 1858
    

Arazi Kanunnamesi'nin kabulü

8 Haziran 1858
    

Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)

1859
    

Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması

1859
    

Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri

12 Şubat 1859
    

Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu

1860
    

Ticaret mahkemelerinin kuruluşu

1860
    

İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi

1860-1861
    

Lübnan ve Suriye Olayları

1860-1861
    

Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi

22 Ekim 1860
    

Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması

1861
    

Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması

1861
    

Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu

1861
    

Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü

1861-1866
    

Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı

9 Haziran 1861
    

Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi

9 Haziran 1861
    

David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması

29 Nisan 1861
    

Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması

1862
    

Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini

1862
    

Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması

1862
    

Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması

1862
    

Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti

1862
    

Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması

1862
    

Mahrec-i Aklam'ın kurulması

20 Temmuz 1862
    

Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması

8 Ekim 1862
    

Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi

1863
    

Abdülaziz'in Mısır'a seyahati

1863
    

Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu

1863
    

İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması

1863
    

Menafi Sandığı'nın kurulması

1863
    

Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması

1863
    

Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü

13 Ocak 1863
    

Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması

18 Şubat 1863
    

Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı

1864
    

Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)

1864
    

İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi

1864
    

Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması

1864
    

Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu

1864
    

Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu

1864-1876
    

Paris'e talebe gönderilmesi

8 Ekim 1864
    

Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü

1865
    

Müstakil Romen kilisesinin kurulması

1865
    

İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu

1865
    

Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi

Eylül 1865
    

Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi

1866
    

Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri

1866
    

Tezkire türünün son örneği olan Hatimetü'l-Eş'ar'ı yazan Fatih'in ölümü; Halid Ziya'nın doğumu

1866
    

Mısır veraset usulünün değiştirilmesi

1866
    

Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması

1866
    

Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu

1866
    

Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

1866-1867
    

Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

1867
    

Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi

1867
    

Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması

1867
    

Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması

1867
    

Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları

1867
    

Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi

1867
    

Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu

1867
    

Saraçlar Şirketi'nin kuruluşu

1867
    

Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması

1867-1876
    

İzmir Rıhtımı'nın inşası

22 Şubat 1867
    

Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi

8 Haziran 1867
    

Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi

21 Haziran 1867
    

Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati

1868
    

Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi

1868
    

Galatasaray Sultanisi'nin açılması

1868
    

İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması

1868
    

Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu

1868
    

Yunan postasının kapatılması

1868
    

Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi

1868
    

Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması

1 Mart 1868
    

Adliye Nezareti'nin kurulması

1 Nisan 1868
    

Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması

1 Eylül 1868
    

Mekteb-i Sultani'nin açılması

1869
    

Süveyş Kanalı'nın açılması

1869
    

Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması

1869
    

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü

1869
    

Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması

8 Nisan 1869
    

İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması

26 Ağustos 1869
    

Turuk Nizamnamesi'nin kabulü

2 Eylül 1869
    

Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi

Ekim 1869
    

Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması

1870
    

Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları

1870
    

Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması

1870
    

Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması

1870
    

Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması

1870
    

Darülfünunun açılması teşebbüsü

1870-1927
    

Kemaledin Bey (mimar)

20 Şubat 1870
    

Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması

26 Nisan 1870
    

Darü'l-Muallimat'ın açılması

2 Temmuz 1870
    

Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması

Ekim 1870
    

Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi

1871
    

Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı

1871
    

Saint-Esprit okulunun kurulması

1871
    

Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti

1871
    

Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması

1871
    

Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri

22 Ocak 1871
    

İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi

13 Eylül 1871
    

Şinasi'nin ölümü

1872
    

Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması

1872
    

Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması

1873
    

Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu

1873
    

Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması

Haziran 1873
    

Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi

1874
    

Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması

1874
    

Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)

1874
    

Kara gümrüklerinin lağvı

1874
    

Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması

1874-1875
    

Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması

1875
    

Bosna-Hersek isyanları

1875
    

Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması

1876
    

Bulgar isyanları

1876
    

Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

1876
    

Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu

1876
    

Meşrutiyet'in ilanı

1876
    

İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı

1876
    

İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması

1876
    

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü

1876
    

Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması

23 Mart 1876
    

Ziya Gökalp'in doğumu

23 Aralık 1876
    

I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı

1877
    

Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması

1877
    

Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması

1877-1878
    

Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi

19 Mart 1877
    

İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)

25 Eylül 1877
    

Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)

5 Ekim 1877
    

Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü

13 Aralık 1877
    

Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili

1878
    

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması

1878
    

Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları

1878
    

Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması

1878
    

Ermeni meselesinin zuhuru

1878
    

Ali Suavi'nin öldürülmesi

1878
    

Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi

1878
    

Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki

1878
    

Makedonya meselesinin ortaya çıkması

13 Şubat 1878
    

Meclisin kapatılması

Ekim 1878
    

Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması

1879
    

II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi

1879
    

Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü

1879
    

Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi

1879
    

Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü

1880
    

Vergi reformu

1880
    

Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması

1880
    

İlk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

1880
    

Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü

13 Mart 1880
    

İstanbul'da bir kız idadisinin açılması

17 Mayıs 1880
    

Ziya Paşa'nın ölümü

Ekim 1880
    

Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

20 Aralık 1880
    

Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması

1881
    

Mustafa Kemal'in Doğumu

1881
    

Mısır'ın İngilizler tarafından işgali

1881
    

Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması

1881
    

Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi

1882
    

Tunus'un Fransızlar tarafından işgali

1882
    

Muharrem Kararnamesi'nin neşri

2 Ocak 1882
    

Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması

1883
    

Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması

20 Haziran 1884
    

Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması

1 Kasım 1884
    

Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması

2 Aralık 1884
    

Yahya Kemal'in doğumu

1885
    

Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı

1885
    

Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri

18 Eylül 1885
    

Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması

1886
    

Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

1886
    

Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması

1886
    

Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

1886
    

Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması

1886-1887
    

Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi

1887
    

Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması

1887
    

Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı

5 Şubat 1887
    

Beşir Fuad'ın intiharı

1888
    

Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

1888
    

Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması

2 Aralık 1888
    

Namık Kemal'in ölümü

1889
    

İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması

1889
    

İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması

27 Mart 1889
    

Yakup Kadri'nin doğumu

1890
    

Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları

1891
    

Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi

1891
    

Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi

1891
    

Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması

1891
    

Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması

3 Kasım 1891
    

Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması

1892
    

Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması

1892
    

Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması

1893-1896
    

İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı

1894
    

Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)

1894
    

Sasun'da Ermeni olayları

1894
    

Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması

1895
    

İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri

1895
    

Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması

1895
    

Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması

1895
    

Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi

14 Şubat 1895
    

Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi

1896
    

Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması

1896
    

Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları

1896
    

Girit isyanının alevlenmesi

1896
    

Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması

1897
    

Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları

17 Nisan 1897
    

Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi

1898
    

Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi

1899
    

Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

1899
    

Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

1900
    

Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi

1900
    

İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması

31 Ağustos 1900
    

Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin kurulması

1901
    

Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması; Lügat-ı Tıbbiye'nin ikinci baskısının yapılması; Vidinli Tevfik Paşa'nın ölümü

1901
    

Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri

1901-1908
    

Hicaz demiryolu hattının yapımı

1902
    

Yemen isyanlarının tekrar başlaması

1902
    

Hereke Fabrikası'na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi

23 Kasım 1902
    

Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti

23 Kasım 1902
    

Cum'a-ı Bala ayaklanması

23 Kasım 1902
    

Makedonya'ya özel ıslahat planı hazırlanması

8 Aralık 1902
    

Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini

1903
    

İdadilerin altı yıla çıkarılması

2-3 Ağustos 1903
    

İlinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı

2-3 Ağustos 1903
    

Bulgar-Osmanlı Savaşı tehlikesinin doğması

31 Ağustos 1903
    

Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması

Eylül 1903
    

Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi

1904
    

Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması

1905
    

Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması

21 Temmuz 1905
    

Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri

1906
    

Akabe olayları ve Akabe krizi

1908
    

Beykoz Deri Fabrikası'nın Harbiye Nezareti'ne bağlanması

1908
    

Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması

23 Temmuz 1908
    

II. Meşrutiyet'in ilanı

5 Ekim 1908
    

Avusturya- Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi.

6 Ekim 1908
    

Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri

17 Aralık 1908
    

II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb'usanının toplanması

1909
    

Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları

1909
    

Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması

1909
    

Fecr-i-Ati edebi topluluğunun kuruluşu; Cemiyetler Kanunu'nun çıkması; Dişhekimliği Okulu'nun açılması; Orman Mekteb-i Alisi adı altında yeni bir okul açılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ile birleştirilerek Haydarpaşa'ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab'ın Medresetü'l-Kuzat adını alması; Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Nafıa Nezareti'ne bağlanması ve Mühendis Mekteb-i Alisi adını alması

1909-1910
    

Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması

27 Şubat 1909
    

Usul-i Muhasebe-ı Umumiyye Kanunu'nun kabul edilmesi

13 Nisan 1909
    

31 Mart Olayı

19 Nisan 1909
    

Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşayason vererek düzeni sağlaması

27 Nisan 1909
    

II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması

21 Ağustos 1909
    

Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin Vezneciler'deki Zeynep Hanım konağına taşınması

17 Aralık 1909
    

Meclisin açılması

1910
    

Arnavutlar'ın ayaklanmaları

1910
    

Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması

1910
    

Vilayet merkezlerindeki bir kısım idadilerin "lise"ye dönüştürülmeye başlanması; ilk çalgı metodu (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud Öğrenme Usulü, Matbaa-ı Amire).

1911
    

Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması

1911
    

İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali

1911
    

Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record)

1911-1912
    

Osmanlı İtalyan Savaşı

1912
    

Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun Açılışı

1912-1913
    

Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı

18 Ocak 1912
    

Meclis-i Meb'usan'ın feshi

25 Mart 1912
    

Türk Ocaklarının kurulması

18 Nisan 1912
    

II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın toplanması

18 Nisan 1912
    

İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri

5 Ağustos 1912
    

II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi

22 Temmuz 1912
    

Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine

Eylül - Ekim 1912
    

I. Balkan Savaşı

15 Ekim 1912
    

Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Ouchy Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması

29 Ekim 1912
    

Kamil Paşa'nın sadareti

29 Kasım 1912
    

Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi

1913
    

Liselerin mevcut idadilerin yerini alması

23 Ocak 1913
    

Babıali Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti

13 Mart 1913
    

Muvakkat İdare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüğe girer)

30 Mayıs 1913
    

I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi

11 Haziran 1913
    

Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti

29 Haziran 1913
    

Balkan devletleri arasında savaş : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası

21 Temmuz 1913
    

Edirne'nin geri alınması

29 Ağustos 1913
    

Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması

14 Kasım 1913
    

Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması

14 Aralık 1913
    

Osmanlı ordusunun Almanya tarafından ıslahı

1914
    

Ecnebi postalarının hepsinin kapatılması

1914
    

Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması

1914
    

Islah-ı Medaris Nizamnamesi

1914
    

Diş Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti'nin kurulması; Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması; Medresetü'l-Hattatin'in İstanbul'da açılışı; Medresetü'l-Hattatin'in açılışı; İlk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü'l-Elhan)

8 Şubat 1914
    

Anadolu'da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması ("Muamele")

14 Mayıs 1914
    

III. Dönem Meslis-i Meb'usan

28 Haziran 1914
    

Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna'da öldürülmesi

28 Temmuz 1914
    

Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilanı

1 Ağustos 1914
    

Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı

2 Ağustos 1914
    

Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili (IV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920'de toplanacak ve 2 Nisan 1920'de İstanbul'un işgali üzerine dağıtılarak mebuslar sürgüne yollanacak)

2 Ağustos 1914
    

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması

4 Ağustos 1914
    

Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Cihan Savaşı'nın başlaması

10 Ağustos 1914
    

Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi

9 Eylül 1914
    

1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması

12 Eylül 1914
    

İnas Darü'l-Fünun'unun kurulması

29 Eylül 1914
    

İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması

29 Ekim 1914
    

Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması

Kasım - Aralık 1914
    

Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi

3 Kasım 1914
    

Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

5 Kasım 1914
    

İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

11 Kasım 1914
    

Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı

14 Kasım 1914
    

Cihad-ı Ekber ilanı

14 Kasım 1914
    

İnas Sanayi-I Nefise Mektebi'nin açılması

18 Aralık 1914
    

Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi

1915
    

Evrak-ı nakdiyye çıkarılması

1915
    

Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi

1915
    

Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi

Ocak - Şubat 1915
    

Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti

Ocak - 18 Mart 1915
    

Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları

27 Mayıs 1915
    

Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir

1916
    

Hicaz ve Mekke'nin kaybı

1916
    

İzmit Dokuma Fabrikası'nın kapanması

1916
    

Tevhid-i Meskukat Kanunu

1916
    

Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)

1917
    

Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması

1917
    

Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü

1917
    

Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması ve çarlığın sonu

1917
    

Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldırılışı

1917
    

Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin kabulü

25 Mart 1917
    

Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması

6 Nisan 1917
    

Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı

1918
    

Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü

3 Mart 1918
    

Brest Litowsk Antlaşması

3 Temmuz 1918
    

Sultan Reşad'ın vefatı ve Vahdeddin'in tahta çıkması

2 Ekim 1918
    

Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi

8 Ekim 1918
    

Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti

30 Ekim 1918
    

Mondros Mütarekesi'nin imzalanması

3-4 Kasım 1918
    

Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri

8 Kasım 1918
    

İzzet Paşa'nın istifası ve Tevfik Paşa'nın sadareti

13 Kasım 1918
    

İtilaf Devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları

1919
    

Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin ilgası

1919
    

İstanbul Darü'l-Fünun-un bir ıslahat programı ile Osmanlı Darü'l-Fünun-u adıyla yeniden canlandırılmaya çalışılması; Harbiye Mektebi'nin adının "Muhtelit Harbiye Mektebi" olması

4 Mart 1919
    

4 Mart 1919 Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin iktidara geçmesi

15 Mayıs 1919
    

Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri

19 Mayıs 1919
    

Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi

23 Temmuz 1919
    

Erzurum Kongresi

4 Eylül 1919
    

Sivas Kongresi

2 Ekim 1919
    

Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti

22 Ekim 1919
    

Amasya Protokolü

24 Ekim 1919
    

Çıkarılan yeni bir nizamname ile fakültelere "medrese" denmeye başlanması ve Darü'l-Fünun'un ilmi muhtariyeti haiz olduğunun tasdik edilmesi

29 Kasım 1919
    

Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı

1920
    

Mektebi Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması; İnas Darü'l-Fünun-un lağvedilmesi

16 Mart 1920
    

İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, meclisin dağıtılması ve kapanması, mebusların Anadolu'ya kaçmaları, ele geçenlerin İngilizler tarafından sürülmesi

5 Nisan 1920
    

Ferid Paşa'nın sadareti

11 Mayıs 1920
    

Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı

10 Ağustos 1920
    

İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması

2-3 Aralık 1920
    

Gümrü Antlaşması'nın imzalanması

1921
    

Edebiyat ve Fen Fakültelerinde karma eğitime geçilmesi; askeri ve mülki baytar mekteplerinin "Baytar Mekteb-i Alisi" adı altında birleştirilmesi; Salih Zeki'nin ölümü

27 Ocak - 12 Şubat 1921
    

Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti

31 Mart 1921
    

II. İnönü Zaferi

3 Eylül 1921
    

Sakarya Meydan Savaşı

20 Eylül 1921
    

Fransa ile barış

1922
    

Türk Diş Tabipleri Cemiyeti'nin kurulması; Hukuk ve Tıp Fakültelerinde karma öğretime geçilmesi

27 Ağustos 1922
    

Büyük Taarruz : işgalci Yunan kuvvetlerinin imhası

30 Ağustos 1922
    

Büyük Zafer : Yunan Başkumandanı'nın esir edilmesi

9 Eylül 1922
    

İzmir'in kurtuluşu

11 Ekim 1922
    

Mudanya Mütarekesi

1 Kasım 1922
    

Saltanatın ilgası

16 Kasım 1922
    

Sultan Vahdeddin'in yurtdışına çıkması

16 Kasım 1922
    

Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi

1923
    

Birinci ilmi heyet'in Ankara'da toplanması; Darü'l-muallim'in Yüksek Muallim Mektebi adını alması

24 Temmuz 1923
    

Lozan Barış Antlaşması

25 Eylül 1923
    

Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'dan İstanbul'daki eski Harbiye binasına nakledilmesi

13 Ekim 1923
    

Ankara'nın başşehir olarak kabulü

29 Ekim 1923
    

Cumhuriyet'in ilanı

3 Mart 1924
    

Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

Bugun Toplam Ziyaretçi Sayısı 5 ziyaretçi (83 klik) Sitemizi Ziyaret Etti Ehlen Ve Sehlen
» Kısa Yollar

------
» Veda Hutbesi

Veda Hutbesi

Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyor um, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.

İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki

hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.

MÜ'MİNLER!

Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.

İNSANLAR!

Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

» Ana Menü
» Ana Sayfa
Forum
Haberler
Dini Programlar
Dini HikayeLer
Sahabe Hayatları
Sohbet
Dini Ve GeneL Resimler
Dini FiLimLer
İlahiler
Link Listesi
Ziyaretçi Defteri
» DosT SiteLer
Gececi40
Html Banker
Mert Köseoğlu Blog
HellBas
Dkner.Tr.Gg
Destekliyoruz
Hagika
Mat- Özel Ders
EkleneCek
EkleneCek
EkleneCek
» CopyrightAna SayFaya Git
;
EmruLLaH Candan | aLi Candan | Ehlibeytiz.Tr.Gg

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol