//--> ehlibeyt-mektebi - Ana Sayfa Şia Mektebi,Ehlibeyt,Ehlibeytiz,Caferi,Ehlibeyti Gönülden Sevenlerin Sitesi
» Ana Kategoriler
Allah (c.c)
Resulullah
Kur'an-i Kerîm
Hadisler
İslam Tarihi
Kadın ve Aile
Çocuk Eğitimi
Hat Yazıları
» Genel Kategoriler
İslam Alimleri
Mubarek Günler
Kısas ve Öyküler
Sağlık Bilgileri
Gençlik
Eklenecek

İçerik

Ehli Beytiz.Tr.Gg

ahirzamanalemetleri

Ahir zaman alametleri

Ahir zaman başka zamanlara benzemez. Ahir zaman alametlerinin bazıları şu şekildedir:

(1) Zaman hızlı akmaya başlar; günler, haftalar, aylar ve yıllar çok çabuk geçer. Bunu anlayan anlar, anlayamayan fark etmez.

(2) Bina ve zina çoğalır. Dünkü deve çobanları birbirleriyle “Senin binan mı daha yüksek benimki mi?” diyerek nisbet yapar.

(3) Mesafe nefhumu kaybolur, eskiden 14 günde gidilen yere 45 dakikada gidilir.

(4) Cinayetler, adam öldürmeler anormal şekilde artar, tavuk gibi insan boğazlanır.

(5) Haramlar helal, helaller haram olur.

(6) İnsanların bir kısmı din konusunda o kadar cahil bırakılır ki, Müslümanım diyen bazı kişiler Kelime-i Şehadet’i okuyamazlar.

(7) Müslümanların sayısı çok olur, lakin ağırlıkları, güçleri, tesirleri olmaz; sel suyunun geriye bıraktığı köpük ve süprüntü gibi olurlar.

(8) Ayaklar baş, başlar ayak olur.

(9) Tâzimi gereken şeyler tahkir edilir, tahkiri gereken şeyler ululanır.

(10) Zır cahil bazı kişiler, “Biz Müslümanız ama Şeriata karşıyız” diye zırva laflar edip dinden çıkarlar.

(11) Riba ticaretin önüne geçer.

(12) Anneler köleleşir, efendilerini doğurur.

(13) Müslümanlar gayr-i müslimleri öylesine taklid ederler ki, onlar sıçan deliğine girseler Müslümanlar da girer.

(14) Zelzeleler, tsunamiler, yanardağ indifaları (patlamaları), kasırga ve tayfunlar, taşmalar ve seller dünyayı kasıp kavurur, insanlığı perişan eder.

(15) Savaşlar çoğalır ve çok tahripkâr, çok öldürücü, çok yıkıcı olur.

(16) Küçük ve orta Deccallardan sonra büyük Deccal zuhur eder ve cihanı fitne ve fesat ile doldurur.

(17) Müslümanlar içinde reformcu ve değişimciler adında bir fırka peydah olur; Kitabullahı kendi heva ve re’yleri ile tefsir ederek küfran-ı nimet ederler, kimisi küfre düşer.

(18) Öyle bozukluklar meydana çıkar ki, bir fırka ‘Tevhid ile Teslis’i aynı kefeye koyar.

(19) Hahamlar, papazlar, sarıklı hocalar Ramazanlarda birlikte can ciğer kuzu sarması birlikte iftar ederler.

(20) Yine birtakım kimseler kendi cemaat ve tarikat büyüklerini erbab haline getirerek putlaştırırlar.

(21) Camiler son derece ziynetli, süslü, altın yaldızlı, konforlu lüks olur, fakat günlük namazlarda içlerinde yeterli cemaat bulunmaz.

(22) Tefsir, hadîs, fıkıh, kelam, akaid, tasavvuf kitapları ticaret için yazılır ve yayınlanır.

(23) Para en büyük değer haline gelir; araç olmaktan çıkar amaç olur.

(24) Lüks, konfor ve ihtişam o derecelere varır ki, bazı zenginler evlerindeki helaların madenî aksamını (kısımlarını) altınla kaplatırlar.

25) Fırat nehrinin yatağından altın çıkar. Altınperestler (altına tapanlar) deliler gibi, çılgınlar gibi, kudurmuşlar gibi oraya koşar ve helâk olurlar.

(26) Takvalı ve salih Müslümanlar dinlerini koruyabilmek için dağdan dağa vahşi hayvanlar gibi seğirtirler.

(27) Dinini muhafaza etmek, Şeriat ahkamı ile amel etmek avucunda kor tutmak gibi zor ve zahmetli bir hale gelir.

(28) Uğursuz bir taife zuhur eder, onların dinleri para, kıbleleri karıları olur.

(29) (.......) şehri küffar eline geçer, sonra korkunç savaşlar olur ve Müslümanlar tarafından tekrar feth edilir.

(30) Kefere ve fecerenin icad etmiş oldukları akıllara hayret veren makinalar, aletler, cihazlar çalışmaz hale gelir ve bunlara mübtela olan fasıklar büyük ıztıraba duçar olur.

(31) Atom silahları kullanılır, dünya harap olur, büyük sayıda insan ölür.

(32) Haram yiyiciler, iddihar temiş (yığmış, biriktirmiş) oldukları büyük servetleri nerelerde ve nasıl saklayacakları konusunda şaşırır; dünyanın öbür ucunda edinmiş oldukları müzeyyen malikanelere kaçmaya fırsat bulamazlar.

(33) Allah’ın kitabına, Resulullahın Sünnetine, Şeriat-ı garra-yı Ahmediyyeye sımsıkı yapışanlar ölseler de kalsalar da mes’ud olurlar.

34) Dünyada şimdiye kadar görülmemiş korkunç ve esrarlı hastalıklar zuhur eder.

35) Etrafı, zehirli ve mikroplu-virüslü böcekler istila eder.

(36) Mehdi zuhur eder, birtakım nasipsizler onu inkar ve tekzib eder.

(37) İsa aleyhisselam nüzul eder, Müslümanların arasında yer alır.

(38) Siyon ehlinden zulm edenler, yeryüzünü fesada verenler, masum çocukları katl edenler feci bir akıbete duçar olurlar. (Onların bazı bilgeleri/hahamları yapmayın diyorlar ama laf anlatamıyorlar.)

(39) Büyük bir süper devlet gümbür gümbür yıkılır.

(40) İnsanlığın kurtarıcısı, Resul-i Kibriya efendimize haşa terörist diyen azgın Haçlılar mağlub ve muzmahil olurlar.

(41) Ahir zaman fırtına, zelzele ve kasırgaları içinde nice kilise ehli, nice ruhban, Garbın nice hükema ve filozofu ihtida eder, İslâm ile şeref bulur.

(42) Siyah sarıklı, taylasanlı, yeşil bayraklı gayb orduları Müslümanların yardımına koşar.

(43) Kendi şahsî menfaatleri, nüfuzları, prestijleri, riyasetleri uğrunda küffar ile ittifak eden, işbirliği yapan münafıklar rezil ve makhur olurlar.

Her şeyin en doğrusunu Allah bilir..

 

Bugun Toplam Ziyaretçi Sayısı 8 ziyaretçi (18 klik) Sitemizi Ziyaret Etti Ehlen Ve Sehlen
» Kısa Yollar

------
» Veda Hutbesi

Veda Hutbesi

Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyor um, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.

İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki

hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.

MÜ'MİNLER!

Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.

İNSANLAR!

Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

» Ana Menü
» Ana Sayfa
Forum
Haberler
Dini Programlar
Dini HikayeLer
Sahabe Hayatları
Sohbet
Dini Ve GeneL Resimler
Dini FiLimLer
İlahiler
Link Listesi
Ziyaretçi Defteri
» DosT SiteLer
Gececi40
Html Banker
Mert Köseoğlu Blog
HellBas
Dkner.Tr.Gg
Destekliyoruz
Hagika
Mat- Özel Ders
EkleneCek
EkleneCek
EkleneCek
» CopyrightAna SayFaya Git
;
EmruLLaH Candan | aLi Candan | Ehlibeytiz.Tr.Gg

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol